3ο Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα με θέμα "Η Συμβολή των Ερευνητικών Φορέων της Χώρας στη Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών". Το Κέντρο Αριστείας BEYOND Beyond EO Center συμμετέχει με την ομιλία "Η αξιοποίηση των μεγάλων δορυφορικών δεδομένων Copernicus και της διαστημικής τεχνολογίας στην εκτίμηση των πολλαπλών κινδύνων και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Η καινοτομία του Κέντρο Αριστείας BEYOND στην υπηρεσία των πολιτών".

https://edcm.edu.gr/images/news/hdrrf/HDRRF2020-agenda-finale.pdf