Τον σεισμό Μ6.1 που πραγματοποιήθηκε στην Δυτική Τουρκία, στις 23 Νοεμβρίου 2022, στις 01:08:15 UTC, κατέγραψε η υπηρεσία geObservatory της Επιχειρησιακής Μονάδας ΒΕΥΟΝD του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.

Το συμβολογράφημα που παρουσιάζει τη εδαφική παραμόρφωση που προκλήθηκε από το σεισμικό γεγονός, παρήχθη με χρήση δορυφορικών λήψεων Sentinel-1 ανοδικής τροχιάς 160, στις 15 Νοεμβρίου 2022 και στις 27 Νοεμβρίου 2022. Κάθε κροσσός συμβολής στο συμβολογράφημα αντιστοιχεί σε εδαφική παραμόρφωση ίση με 2.8 εκ. Όλα τα διαφορικά συμβολογραφήματα που σχετίζονται με τον σεισμό, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του geΟbsevatory (http://geobservatory.beyond-eocenter.eu/), στην οποία προστίθενται και νέα συμβολογραφήματα, καθώς νέες δορυφορικές εικόνες Sentinel-1 θα γίνονται διαθέσιμες.

interfer earthquake turkey