Οι Υπηρεσίες FireHUB της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ εντόπισαν πυρκαγιά στο Δήμο Κω – 01 Ιουλίου 2024.


Το γεγονός ανιχνεύθηκε από το σύστημα FireHUB της Επιχειρησιακής μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ στις 14:45 τοπική ώρα.
Ενημερωθείτε σχετικά από τη πλατφόρμα: https://firehub.beyond-eocenter.eu/
Το παρόν σύστημα είναι αποτέλεσμα ερευνητικής δράσης της Επιχειρησιακής μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ

 

 fire8